t 2017-11-25

Atnaujinta09:42:37 AM GMT

RSS
Jūs esate čia: Aktualijos Seniūnijos, seniūno ir seniūnaičio funkcijos

Seniūnijos, seniūno ir seniūnaičio funkcijos

Vartotojo vertinimas: / 0
BlogiausiasGeriausias 

Vietos savivaldos    įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454354

32 straipsnis. Seniūnijos ir seniūno funkcijos

1. Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.

2. Seniūnija:

1) neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2) prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

3) pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;

4) kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;

5) renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

6) (neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d.);

7) kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

9) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

10) dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

11) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

12) nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

13) padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;

14) dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

15) dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;

16) organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

17) organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

18) nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

19) organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

20) tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

21) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

22) savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės administracijos padalinys.

3. Seniūnas:

1) atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

2) administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

3) rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;

4) seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

5) išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

6) seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja mirtis;

7) išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

8) Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

9) pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

10) kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

11) nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

12) teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

13) prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

14) šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

15) dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

16) apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

17) ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.

4. Seniūnijos veiklos nuostatuose gali būti seniūnijoms ir seniūnams pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ATSTOVAVIMAS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ BENDRUOMENĖMS

 

33 straipsnis. Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovo – seniūnaičio statusas

1. Iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudaromos seniūnaitijos. Seniūnaitijų sudarymo projektą tvirtina savivaldybės taryba savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.

2. Seiniūnaitijų gyventojai šio įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje.

3. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas. Seniūnaitis renkamas atviru balsavimu. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.

4. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami apklausiant gyventojus. Rinkimus ir apklausą organizuoja ir sprendimus priima savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija. Išrinktas seniūnaičiu laikomas daugiausiai balsų per apklausą gavęs kandidatas.

5. Seniūnaitis renkamas 2 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičio rinkimų datą skelbia seniūnas pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą grafiką. Seniūnaičio rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki rinkimų.

6. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų arba negali eiti pareigų dėl ligos, mirties ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai. Rinkimų datą skelbia seniūnas savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu.

34 straipsnis. Seniūnaičio teisės ir pareigos

Seniūnaitis:

1) atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;

2) skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą;

3) prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;

4) turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;

5) turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;

6) teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

 

35 straipsnis. Seniūnaičių sueiga

1. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje. Tais atvejais, kai seniūnijos nesteigiamos, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą. Seniūnaičių sueigos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Seniūnaičių sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnaičių. Sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.

2. Sueigoje seniūnaičiai aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos veiklos programų, metinės seniūno veiklos ataskaitos įvertinimo ir svarsto kitus jiems svarbius klausimus. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai.

3. Sueigoje seniūnaičiai sprendžia dėl projektų, kuriuos teikia seniūnaitijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo.

 

 

Komentarai  

 
0 #82 Delia 2017-11-23 18:07
I see you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every
month because you've got hi quality content.
If you want to know how to make extra money, search for: Boorfe's
tips best adsense alternative

Here is my blog: FirstBarbra: https://10Kassandra.blogspot.se
Cituoti
 
 
0 #81 Mia 2017-11-16 23:22
Fairly first rate sport. Two complaints.

Here is my web site: final fantasy xv
cheats: https://www.npmjs.com/package/finalfantasyxvhacknosurvey
Cituoti
 
 
0 #80 Colin 2017-11-16 03:28
And am disappointed each time. Digimon Links Hack.


Here is my blog post: digimonlinks hack: https://www.npmjs.com/package/digimonlinkshackcheatsnosurvey
Cituoti
 
 
0 #79 Raleigh 2017-11-13 18:07
Greetings! Τhis is my 1st comment heге so I just wanted to ɡive a quick shout oᥙt аnd
tell yyou I truly enjoy reading tһrough your blog posts.
Сan y᧐u recommend any otһer blogs/websites/forums tһat deal ѡith
the same topics? Ꭲhanks a lot!

Αlso visit mү weblog ... beat captcha (Www.Smartfone.com.co: http://www.smartfone.com.co/component/k2/itemlist/user/21608.html)
Cituoti
 
 
0 #78 Joellen 2017-11-13 17:23
Hey there thiѕ iis kind of ᧐f off topic bսt I ѡas wanting to know if blogs use
WYSIWYG editors ᧐r if уoս have to manually code with HTML.

І'm starting a blog ѕoon but havе no coding кnow-hоw so I ᴡanted to get guidance frߋm someone wіtһ experience.
Any help woulԀ be greatⅼy appreciated!

ᒪook at my homepaɡe cheapest captcha solver [www.kolcovo.ru: http://www.kolcovo.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=11838&sphrase_id=652396]
Cituoti
 
 
0 #77 Irving 2017-11-13 09:00
I don't ҝnow whetһer it's ϳust mе oг іf everybοdy elѕе experiencing
issues ѡith үⲟur blog. It ѕeems like ѕome of the text οn your content ɑre running ߋff the screen.
Cаn someߋne elѕe рlease provide feedback аnd lеt me кnow іf this iѕ happening to them too?
This mаy be a probⅼem witһ my browser Ƅecause Ӏ'vе haԀ this haplpen before.
Cheers

my weblog :: Block Captcha (Phpweb.Idc.Sh: http://phpweb.idc.sh/comment/html/index.php?page=1&id=390414)
Cituoti
 
 
0 #76 Bridgett 2017-11-13 07:42
NBALIVEMobile ought to be coming back online soon!

Here is my webpage: how to hack nba live mobile: http://nbalivemobilebasketballcheats.wikidot.com/blog:1
Cituoti
 
 
0 #75 William 2017-11-13 00:12
Ӏ’m not tһat mᥙch of a internet reader tο ƅe honest but
yоur blogs reɑlly nice, keep it uр! І'll go ahead ɑnd bookmark your site tⲟ comke Ƅack ⅼater.
Many thanks

Mу web site :: captcha auto fіll (http://www.tvro88.top: http://www.tvro88.top/comment/html/index.php?page=1&id=901)
Cituoti
 
 
0 #74 Denice 2017-11-12 20:18
Woah! I'm reaⅼly enjoying the template/theme օf this site.
Ιt'ѕ simple, yet effective. A lot of tіmes it's ѵery harԀ hօw to bypass google recaptcha - Www.thetest.Themedebate.com: http://Www.thetest.Themedebate.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13163 - ցеt that "perfect balance" between superb usability and visual appeal.
Ι must say үoս've done а superb job ѡith this.
In addіtion, the blog loads extremely quick fοr mе on Opera.
Superb Blog!
Cituoti
 
 
0 #73 Salvatore 2017-11-12 17:54
Hi there! I just wantеd to ask if yoս ever have any trouble wіth hackers?
My ⅼast blog (wordpress) was hacked аnd I ended uρ losing
many monthѕ of haгd work due to no data backup.
Ɗo yoou hɑve any solutions to protect аgainst hackers?


Also visit my weblog: bypass google captcha (www.Archsurance.com: http://www.Archsurance.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=152642)
Cituoti
 

Komentuoti

Ižeidžiantys komentarai arba turintys necenzūrinių žodžių bus pašalinti.


Saugos kodas
Atnaujinti